MGK Genel Sekreterliği


MGK Genel Sekreterliği


Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.


Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Başbakan ve ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’nın anayasal bir platformda biraraya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam sağlanmaktadır.


Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de Milli Güvenlik Kurulu gibi uzun bir geçmişe sahip, 80 yıllık bir kuruluştur. Sırasıyla Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Kâtipliği, Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adını alan kuruluşun mevcut hali, Anayasa’nın 118’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir” hükmü gereğince çıkarılan 2945 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen yasal değişikliklerden sonra mevcut halini alan bahse konu kanun, Başbakan’a bağlı olarak kurulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ni, “Milli Güvenlik Kurulu’nun sekreterlik hizmetlerini yürütmek” ve “Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekle” görevlendirmektedir.


Genel Sekreterlik; Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin yönetiminde, çoğunluğu üniversitelerin uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi bölümlerinden mezun olup, yüksek lisans derecesine sahip bulunan uzman personeli ile yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmektedir.